algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden

 

 1. Onze algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant.  De algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 2. Onder leverancier wordt verstaan de bvba DNCS en onder klant wordt verstaan de medecontractant van de bvba DNCS. 
 3. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de door de bestuurder, de zaakvoerder of een door de oprichtingsakte/statuten van de leverancier aangewezen aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.  Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een vaste prijs inclusief BTW werd overeengekomen.  In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
 4. Onder te leveren handware wordt verstaan: de camera’s, palen, fiber, gestructureerde netwerken, digitale leestoestellen, bevestigingsmateriaal, stroomvoorzieningsapparatuur met onderdelen, elektriciteit, computerapparatuur, randapparatuur, onderdelen daarvan, alsmede andere vormen van apparatuur zoals omschreven in de offerte.
 5. Onder te leveren software wordt verstaan: computerprogrammatuur in een voor de geleverde gegevensverwerkende machine (onderdeel van de hierboven beschreven hardware) leesbare vorm en vastgelegd op een voor een zodanige geleverde machine leesbaar materiaal, de daarbij geleverde schriftelijke of digitale handleiding en documentatie, de intellectuele gebruiksrechten daarop, met inbegrip van de door de leverancier eventueel te verstrekken nieuwe versies.
 6. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven  eigendom van de leverancier, beschermd door de intellectuele rechten.  De geleverde hardware maar vooral de geleverde software is  beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten.  Voor iedere computer of gegevensdrager dient de klant een aparte licentie af te nemen. De klant is aansprakelijk voor ieder misbruik (bv. kopiëren, doorverkopen, …) van geleverde hard- en software en de leverancier behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen. Iedere inbreuk op het intellectuele en industriële eigendomsrecht van de leverancier op de geleverde hard- en software door de klant of derden dewelke de geleverde apparaten van de klant mogen gebruiken  geeft minstens recht op een schadevergoeding, te betalen door de klant van 10.000,00€ per vastgestelde overtreding te vermeerden met 1000,00€ per dag dat de overtreding na vaststelling en ingebrekestelling wordt voortgezet door de klant. De totale schade  bedraagt minimaal 10% van de overeengekomen aannemingsprijs.
 7. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld.  Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.
 8. Alle studies, plannen, as-build plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen de betrekking hebben op de uitvoering van huidige aannemingsovereenkomst zijn in eigendom van beide partijen na de uitvoering.
 9. De leverancier blijft zelf verantwoordelijk voor het materiaal op de werf, tot deze gemonteerd zijn.  De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf  en op een veilige mannier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
 10. Na plaatsing van de goederen gaat het risico van brand, bliksem en vandalisme over op de klant.
 11. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de leverancier, zolang de factuur met betrekking tot deze goederen niet werd betaald.
 12. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de afnemer.
 13. De werf dient door de klant toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken door de leverancier mogelijk te maken. De klant moet voor de aanvang van de werken alle abnormale of specifieke geografische gesteldheden van het terrein waar de aannemingsovereenkomst uitgevoerd moet worden doorgeven aan de leverancier. Indien er door toedoen van de klant (bv. omwille van slechte coördinatie tussen verschillende aannemers) lange wachttijden zouden ontstaan (meer dan 15 minuten) zal de schade die ontstaat door de verloren werkuren van de aangestelden van de leverancier en iedere andere contractuele schade die hiermee in oorzakelijk verband staat verhaald worden op de klant. Ook nutteloze verplaatsingskosten  zullen in dat geval worden aangerekend.
 14. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap.  Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek.  De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
 15. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de leverancier, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn.  Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 16. Als er gebreken door de klant worden gemeld zullen deze door de leverancier gelijk na de melding zo snel mogelijk worden verholpen.
 17. De leverancier is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaakt.
 18. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 19. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de acht dagen aangetekend worden gemeld aan de leverancier, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
 20. Worden niet beschouwd als een gebrek in conformiteit, als een zichtbare of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn, of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 21. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval.  Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
 22. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering.  Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven.  De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk, waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.  De waarborg dekt evenwel niet: het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen; de schade veroorzaakt door overmacht; de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is; een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelden; een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan wat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de leverancier dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop; vorst- of vochtschade.
 23. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn, die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties van de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.  In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 20% van de overeengekomen prijs.  De leverancier behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen op de nog niet uitgevoerde werken.
 24. De klant heeft alleen bij overmacht het recht de levering uit te stellen.  Mochten daarmee kosten gemoeid zijn, zal dit van tevoren gemeld worden door de leverancier aan de klant.  In principe zullen partijen trachten de te besteden werkuren op een nader en gezamenlijk te bepalen tijdstip in te zetten.
 25. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de leverancier zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de leverancier. De leverancier bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is aan de klant.  Wanneer de leverancier door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.  Desgevallend kan de leverancier het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren.  In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art. 21.
 26. De klant is ertoe gehouden voor de aanvang van de aannemingsovereenkomst de juiste factuurgegevens (zoals naam, rechtsvorm, adres, ondernemingsnummer en BTW nummer) te bezorgen aan de leverancier. De leverancier zal nadien zorg dragen voor facturatie op de juiste naam van de klant.
 27. Wanneer de facturen niet tijdig op de vervaldag betaald worden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd gelijk 10% per jaar.  Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een conventionele forfaitaire en schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag.
 28. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar contant factuurdatum op de zetel van de leverancier, Beersebaan 120/2 2275 Gierle,  BE0889657670.
 29. Bij niet tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
 30. De prestaties worden gefactureerd, zoals afgesproken in de overeenkomst.  Wanneer hierover niets bijzonders werd bepaald, wordt deze gefactureerd als volgt: eerste voorschot van 30% bij de bestelling, tweede voorschot van 40% na het leggen van de buizen, derde voorschot van 25% na het beëindigen van de werken, het saldo van 5% na de aanneming door de diensten van de elektrische distributienetten, of door één van de erkende keuringsorganismen.  In geval van uitsluitend levering van materialen wordt er gefactureerd als volgt: een voorschot van 30% bij bestelling, het saldo van 70% bij levering van het materiaal.
 31. De controle van de installatie door een erkend keuringsorganisme gebeurt in samenspraak met de leverancier.  De kosten, die daaraan verbonden zijn, vallen ten laste van de klant.
 32. De leverancier garandeert dat de geleverde diensten beantwoorden aan alle maatstaven die van een professionele firma mogen worden verwacht.
 33. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade die wordt geleden door de klant of derden als gevolg van handelen of nalaten conform deze overeenkomst van zijn personeel en leveranciers.
 34. De leverancier kan rechtstreeks of onrechtstreeks nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit enige gebeurtenis op het terrein in welk geval dan ook.  Louter de bevestiging van de camera kan gezien worden als een resultaatsverbintenis van de leverancier.
 35. De aansprakelijkheid zowel contractueel als buitencontractueel van de leverancier voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van aannemingsovereenkomst is beperkt tot de dekkingen voor schade zoals voorzien in de bijzondere voorwaarden van de polis BA uitbating en BA uitbating na levering bij maatschappij Allianz met een maximumdekking van 2.500.000,00€.
 36. De controle van de installatie zal gebeuren door certified installateurs.
 37. De klant verbindt er zich toe geen enkele rechtstreekse (bv werknemer) of onrechtstreekse (bv zelfstandig medewerker of onderaannemer van verhuurder) af te werven zij het op rechtstreekse (bv via een werknemerstatuut) of onrechtstreekse (via een overeenkomst met de persoon of gerelateerde vennootschap) wijze. Indien de klant deze verbintenis schendt, verbindt de klant er zich toe de leverancier enerzijds een forfaitaire  vergoeding van 30.000,00€ te betalen en anderzijds een vergoeding voor alle bijkomende schade toegebracht aan leverancier door de schending huidig niet afwervingsbeding zoals opleidingskosten, gederfde winst gedurende 2 jaar, kosten voor een nieuwe selectie e.d. welke provisioneel minimaal bepaald worden op 10.000,00€.
 38. Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de leverancier, meer bepaald de Rechtbanken te Turnhout bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing op huidige overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende  geschillen.  
DNCS
Beersebaan 120 / 2 Gierle, België

BTW BE 0889.657.670
Vergund voor camera- en alarmsystemen

Nieuwsbrief
Schrijf in op de nieuwsbrief en ontvang onze laatste acties.
Inschrijven
Onze partner voor biometrische toepassingen
Website gebouwd door Inhoud door DNCS Algemene voorwaarden  Privacybeleid  Cookiebeleid 
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.